بارکد

چارت سازمانی فروشگاه بزرگ پیام

مدیریت :آقای کریم سهرابی نژاد

  واحد ها :

  واحد انفورماتیک

خانم آرزو کرمیان (سرپرست واحد)

خانم مریم حیدری (متصدی واحد)

  واحد حسابداری

خانم فاطمه قبادی (سرپرست واحد)

خانم مهسا میبدی (حسابدار)

خانم آفاق همتی (خزانه دار)

آقای حامد خالدیان (کارپرداز)

صندوق

آقای جعفر ترک (صندوقدار)

آقای محمدرضا قیطاسی(صندوقدار)

آقای بهروز سلیمی(صندوقدار)

خانم الهام درکه (صندوقدار)

خانم فتانه کهراری (صندوقدار)

خانم نوشین محمدی (صندوقدار)

غرفه

آقای پیمان فلاحی (غرفه خشکبار)

آقای مهدی محمدی (غرفه لبنیات)

آقای سعید محمدی (غرفه قصابی)

بازرسی

آقای مجید لطفی

واحد انبار

آقای سهراب نوری (سرپرست واحد)

آقای مرتضی وروایی (سرپرست واحد)

آقای محمدرضا دهنوی

آقای یاسر بهجومنش

آقای حجت اله کرمی

آقای جواد قبادی