بارکد

چارت سازمانی فروشگاه بزرگ پیام

مدیریت : آقای کریم سهرابی نژاد

  واحد ها :

  واحد انفورماتیک

خانم آرزو کرمیان (سرپرست واحد)


  واحد حسابداری

خانم آفاق همتی (خزانه دار) 

خانم مهسا میبدی (حسابدار)

آقای حامد خالدیان (کارپرداز)

صندوق

آقای جعفر ترک (صندوقدار)

آقای محمدرضا قیطاسی(صندوقدار)

خانم فتانه کهراری (صندوقدار)

مجید لطفی (صندوقدار)

غرفه

آقای جواد قبادی (غرفه خشکبار)

آقای مهدی محمدی (غرفه لبنیات)

بازرسی

خانم الهام درکه

واحد انبار

آقای مرتضی وروایی (سرپرست واحد)

آقای محمدرضا دهنوی

آقای یاسر بهجومنش

آقای حجت اله کرمی