بارکد

فروشگاه بزرگ پیام ، تعاونی مصرف کارکنان مخابرات بر پایه تصمیمات مدیریت عامل و مشاوره هیئت مدیره انتخابی استوار است.

هیئت مدیره متشکل از :

  • آقای محمدحسین ناصری (رئیس هیئت مدیره)
  • آقای مجتبی ملکشاهی (نایب رئیس هیئت مدیره)
  • آقای کریم سهرابی نژاد (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)
  • آقای یوسف محمدی (عضوهیئت مدیره )
  • آقای علی حیدری (عضو هیئت مدیره)
  • آقای عبدالرضا زینت شعار (عضو هیئت مدیره)
  • آقای احمد آزادی (عضو هیئت مدیره)
  • آقای غلامرضا محمودی (بازرس)