بارکد

فروشگاه بزرگ پیام ، تعاونی مصرف کارکنان مخابرات بر پایه تصمیمات مدیریت عامل و مشاوره هیئت مدیره انتخابی استوار است.

هیئت مدیره متشکل از :

  • آقای ارسلان فرخی نیلاوره (رئیس هیئت مدیره)
  • آقای حمیدرضا همرازکلاچای (نایب رئیس هیئت مدیره)
  • آقای کریم سهرابی نژاد (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)
  • آقای مجتبی ملکشاهی (عضوهیئت مدیره )
  • آقای بهرامعلی خالصه (عضو هیئت مدیره)
  • آقای حمیدرضا قلندکی (عضو هیئت مدیره)
  • آقای غلامرضا محمودی (عضو هیئت مدیره)
  • آقای امیر خالدی (بازرس)